.     .     .     .

اداره مشارکتهای مردمی

شرح وظایف:

1- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

2- نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی.

3- شناسایی، همفکری و همکاری با انجمن ها، موسسات عمومی و خیریه، تشکیلات غیر دولتی و سایر موسسات مشابه در جهت نهادینه کردن فعالیت های آنها به منظور کاهش مشکلات و

    آسیب های اجتماعی.

4- برنامه ریزی جهت استفاده از توانمندی ها، امکانات نیروهای انسانی و مشارکت های مردمی در امور اجتماعی و شهروندی .

5- ارایه خدمات مشاوره به اقشار مختلف جامعه با تشکیل هسته های مشاوره در مراکز وابسته.

6- نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های لازم در جهت جلب مشارکت جوانان و نوجوانان در فعالیت های اجتماعی در قالب تشکل ها.

7- تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

8- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.


 

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
معاونت ها:
حوزه ریاست: 37363086_105_115
روابط عمومی: 37364866_102_118
مالی و اداری: 37360055_133
فرهنگی: 37365898_116_123_103
اجتماعی: 
37365898_139
گردشگری: 37365898_113
تربیت بدنی: 37364039_144_140_150
عمران: 37369026_105_106_107
برنامه ریزی  و منابع انسانی: 37364766_117

 
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
برنامه های فرهنگی هنری
برنامه های ورزشی
جشنهای مردمی
برنامه های اجتماعی و شهروندی
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir