.     .     .     .

اداره ورزش و تفریحات سالم

شرح وظایف:

1- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

2- برنامه ریزی و اقدام های مناسب جهت استفاده از اماکن ورزشی و تفریحی.

3- تهیه و تنظیم طرح جامع ورزش همگانی و تفریحات سالم جهت قشرهای مختلف جامعه.

4- فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی و ورزشی.

5- همکاری در تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخش های مربوط به امور ورزشی و تفریحات سالم.

6- تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط جهت برگزاری برنامه های ورزشی.

7- برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از توانمندی ها، امکانات و نیروهای انسانی و مشارکت های مردمی در مسایل ورزشی و تفریحات سالم.

8- تهیه و تدوین طرح ها و برنامه هایی جهت جلب مشارکت اقشار مختلف جامعه در فعالیت های ورزشی با توجه به شرایط، امکانات و موقعیت محلات در جهت ترویج ورزش های شهروندی.

9- شناسایی، همفکری و همکاری با فعالین عرصه های مختلف ورزشی اعم از نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی .

10- دریافت طرح ها و برنامه های موسسات غیر دولتی با هدف استفاده از تجربیات آن ها جهت جلب مشارکت و ایجاد نشاط و شادابی در بین شهروندان به منظور جلوگیری از کم تحرکی آن ها

       و توسعه ورزش شهروندی.

11- تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

12- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
معاونت ها:
حوزه ریاست: 37363086_105_115
روابط عمومی: 37364866_102_118
مالی و اداری: 37360055_133
فرهنگی: 37365898_116_123_103
اجتماعی: 
37365898_139
گردشگری: 37365898_113
تربیت بدنی: 37364039_144_140_150
عمران: 37369026_105_106_107
برنامه ریزی  و منابع انسانی: 37364766_117

 
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir