.     .     .     .

اساسنامه سازمان

بسمه تعالی

اساسنامه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز


فصل اول - کلیات
 

ماده ۱- نام سازمان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است که در این اساسنامه بطور اختصار «سازمان» نامیده می شود و طبق مفاد و مقررات این اساسنامه اداره می شود.


تبصره: سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.

ماده ۲- مرکز اصلی سازمان در شهر شیراز و محدوده عمل آن محدوده و حریم همان شهر می باشد.

ماده۳- مدت زمان فعالیت سازمان چهار سال می باشد. حداقل شش ماه قبل از اتمام دوره فعالیت، شهرداری می تواند در صورت نیاز به تمدید فعالیت سازمان تقاضای خود را به همراه گزارش عملکرد و برنامه آتی و صورت های مالی حسابرسی شده و تفریغ بودجه مصوب سازمان در طول زمان فعالیت، پس از تصویب شورای اسلامی شهر به وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارائه نماید. تا زمان اعلام نتیجه، سازمان می تواند بر اساس اساسنامه مصوب به فعالیت ادامه دهد.

فصل دوم - موضوع فعالیت سازمان

ماده 4- اهم وظایف و ماموریت های سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است:

۱. برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط.

۲. شناخت و تدوین و ترویج الگوهای همیاری و مشارکت شهروندان و بکارگیری آن الگوها در اداره امور شهر و افزایش انسجام اجتماعی

٣. مدیریت ایجاد ساز و کارهای رصد مستمر تغییرات اجتماعی و فرهنگی شهر و تدوین تمهیدات لازم با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مسئول در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی شهر

۴. طراحی چارچوب و مدیریت اجرای مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی (اتاف) پروژه های عمرانی و خدماتی شهر و نظارت بر کاربست آن ها

5. برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برای گذران مطلوب اوقاف فراغت و ارتقاء نشاط و شادابی شهروندان

۶. برنامه ریزی، مدیریت، ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برای استفاده توان‌ یابان بویژه افراد سالمند یا کم توان حسی - حرکتی یا دارای معلولیت

۷. برنامه ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز اماکن و فضاهای ورزش همگانی با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی، تشکل های تخصصی و حرفه ای و نظارت بر عملکرد آنها

8. مدیریت ایجاد مراکز مشاوره محلی برای اطلاع رسانی به خانواده ها و جوانان به صورت حضوری تلفنی و مکاتبه ای با کادر مجرب با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

9. برنامه ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز، کتابخانه ها، قرائت خانه ها و خانه های مشق و نظارت بر عملکرد آنها

10. مدیریت اجرای دوره های آموزش شهروندی و کمک به تولید محصولات و آثار فاخر و ارزشمند اجتماعی و فرهنگی

۱۱. برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح های گردشگری شهری با همکاری دستگاه های اجرای ذیربط و موسسات و تشکل های تخصصی و حرفه ای

۱۲. مشارکت با دستگاه ها و نهادهای مسئول ذیربط در برنامه ریزی و اجرای مراسم های رسمی ایرانی -اسلامی

۱۳. مدیریت و نظارت بر ایجاد تالارهای گفتگوی شهروندان برای اخذ نظرات و جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور شهر

۱۴. کمک به ایجاد بستر مناسب برای جلب مشارکت و حمایت از سازمان های مردم نهاد، تشکل های تخصصی و حرفه ای فعال در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۱۵. برنامه ریزی و مدیریت ایجاد مراکز خدماتی آسیب دیدگان اجتماعی نظیر گرمخانه ها، مراکز ترک اعتیاد، مراکز نگهداری کودکان کار، خیابانی و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و اردوگاه های نگهداری آسیب دیدگان اجتماعی با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط

۱۶. برنامه ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز مراکز فرهنگی نظیر فرهنگسراها، خانه های فرهنگ، سراهای محله، مجتمع های فرهنگی، نگارخانه ها با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی و تشکل های تخصصی و حرفه ای و نظارت بر عملکرد آنها

۱۷. همکاری با دستگاه ها و نهادهای مسئول در ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن دینی شهر با بهره گیری از ظرفیت خیرین و واقفین

۱۸. شناسایی، جذب و پذیرش و توانمند سازی کودکان خیابانی با همکاری و مشارکت ادارات بهزیستی، انجمن های خیریه، تشکلهای غیردولتی و نیروی انتظامی و با استفاده از مددکار اجتماعی

۱۹. شناسایی و جمع آوری افراد معلول و ناتوان اعم از جسمی و ذهنی، بی سرپرست، مجهول الهویه، در راه مانده ، گمشده، متواری، متکدیان و ولگردان با همکاری نیروی انتظامی، ادارات بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)

۲۰. شناسایی، معرفی و ترویج میراث معنوی شهرها

۲۱. برنامه ریزی و مدیریت اجرای جشنواره ها، آیین ها و آداب و رسوم بومی و محلی و هنرهای خیابانی

۲۲. شناسایی و ساماندهی استعدادهای هنری و ورزشی شهروندان و اتخان تمهیدات لازم برای معرفی آنان به دستگاه ها و نهادهای ذیربط

تبصره: در اجرای ماده ۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ابلاغی ۱۳۹۴/۲/۲۰، سازمان وابسته بمنظور انجام امور سیاست گذاری، برنامه ریزی، کنترل، نظارت و انجام بخشی از وظایف شهرداری که با توجه به ماهیت آن وظایف، قابل انجام در ستاد شهرداری یا منطقه نمی باشند، ایجاد می شود. بنابراین با ایجاد سازمان وابسته پیش بینی وظایف مشابه در ستاد، منطقه و سایر سازمان های وابسته امکان پذیر نمی باشد.

فصل: سوم شورای سازمان

ماده ۵- اعضاء شورای سازمان مرکب از پنج نفر می باشد که عبارتند از:

ا- شهردار به عنوان رییس

۲- رییس هیات مدیره سازمان

٣- سه نفر از مدیران مجرب و با تحصیلات مرتبط در حوزه ماموریتی سازمان با انتخاب شهردار

تبصره ۱: یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا برای مدت دو سال به عنوان عضو ناظر در جلسات شورای سازمان شرکت خواهد نمود

تبصره ۲: تصمیمات شورای سازمان در صورتی قابل اجراست که یکی از موافقان مصوبات مذکور شهردار باشد

تبصره ۳: حضور تمامی اعضاء در جلسات شورای سازمان، حضور موظف می باشد و پرداخت هرگونه وجه نقد یاغیر نقد تحت عناوین مختلف به آنان به استثناء اعضای صاحب نظر غیر شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه های بعدی آن ممنوع می باشد. اعضای صاحب نظر نمی توانند مسئولیت اجرایی در سازمان با شهرداری ذیربط برعهده گیرند. حق الجلسه اینگونه افراد برای هر ساعت یک شصتم حقوق و مزایای مستمر رییس سازمان و حداکثر هر جلسه سه ساعت است.

ماده6: وظایف شورای سازمان به شرح زیر می باشد

١- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه به شهرداری برای تنظیم برنامه تلفیقی

۲- بررسی و تایید بودجه، اصلاح، متمم و تفریغ بودجه با رعایت بخشنامه بودجه شهرداری ها ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و ارائه آن به شهرداری برای تهیه، اصلاح، متمم و تفریغ و بودجه تلفیقی و ارائه آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب

۳- بررسی و تایید صورتهای مالی سازمان و سایر گزارشات مالی بر اساس گزارش حسابرس رسمی و ارائه آن به شورای اسلامی شهر

۴- پیشنهاد حسابرس رسمی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به شورای اسلامی شهر

۵- بررسی و تایید ساختار تشکیلاتی پیشنهادی سازمان در چارچوب ضوابط تشکیلاتی شهرداریها مصوب 1394/02/20 ابلاغی وزیر محترم کشور، جهت ارائه به شهرداری به منظور طی مراحل قانونی ذیربط.

6- تأیید نرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای اسلامی شهر

۷- تایید معاملات در حدنصاب معاملات عمده با رعایت قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استانهای کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/02/31 و اصلاحات بعدی آن و سقف مقرر در ماده ۱۸ و تبصره ذیل آن در آیین نامه مذکور

۸- تایید مصوبات هیات مدیره در خصوص اخذ وام، تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن و ارائه آن به شورای اسلامی شهر

9- تایید مصوبات هیات مدیره در خصوص افتتاح حساب در بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و ارائه به شورای اسلامی شهر

فصل چهار - هیات مدیره:

ماده ۷- اعضاء هیات مدیره سازمان مرکب از سه نفر می باشد که عبارتند از:

۱- معاون ذیربط شهرداری با انتخاب شهردار به عنوان رییس

۲- رییس سازمان به عنوان عضو و دبیر

۳- یک نفر صاحبنظر در حوزه ماموریتی سازمان دارای سوابق علمی و تجربی لازم؛ با پیشنهاد رییس هیات مدیره و تایید شهردار. عضو صاحب نظر نمی تواند مسئولیت اجرایی در سازمان با شهرداری ذیربط برعهده گیرد.

تبصره: در شهرداری هایی که سازمان وابسته بطور مستقیم زیرنظر شهردار مدیریت می شود، رییس هیات مدیره شهردار و در شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، با توجه به پیش بینی پست قائم مقام در ساختار سازمانی در آن شهرداری ها می تواند قائم مقام شهردار تعیین شود.

ماده ۸- جلسات هیات مدیره با حضور کلیه اعضاء به پیشنهاد رییس سازمان با رییس هیات مدیره و دعوت رییس سازمان تشکیل می شود. تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده۹- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

1. بررسی برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه به شورای سازمان

۲. بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه تسلیمی رئیس سازمان با رعایت بخشنامه بودجه شهرداری ها ابلاغی توسط وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و ارائه به شورای سازمان

3. تهیه صورت های مالی سالیانه و سایر گزارش های مالی تسلیمی رئیس سازمان و پیشنهاد آن به شورای سازمان

۴. بررسی و اظهار نظر نسبت به ساختار تشکیلاتی سازمان متناسب با نیاز و حجم کار و درآمد و برنامه سازمان و سایر عوامل تاثیرگذار و ارائه به شورای سازمان

۵. بررسی نرخ خدمات سازمان و ارائه به شورای سازمان

۶. بررسی و اظهار نظر نسبت به اخذ وام، تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن برای ارائه به شورای سازمان

7. نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان

۸. نظارت بر حسن اداره امور سازمان

9. بررسی درخواست افتتاح حساب در بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و ارائه آن به شورای سازمان

تبصره: حضور اعضاء هیات مدیره به استثناء عضو صاحبنظر موضوع بند ۳ ماده ۷ این اساسنامه در جلسات هیات مدیره، حضور موظف می باشد و پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد تحت عناوین مختلف ممنوع می باشد. حق الجلسه عضو صاحب نظر برای هر ساعت یک شصتم حقوق و مزایای مستمر رییس سازمان و حداکثر در جلسه سه ساعت است.

فصل پنجم - رئیس سازمان

ماده ۱۰- رئیس سازمان از افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی در رشته شغلی که توسط وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به تفکیک هر سازمان وابسته اعلام می کند و دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط، با پیشنهاد رییس هیات مدیره و با تایید و حکم شهردار منصوب می شود.

ماده ۱۱- رئیس سازمان بر کلیه واحدهای سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن اجرای امور و حفظ منافع و سرمایه و اموال و دارایی سازمان در چارچوب مصوبات هیات مدیره و شورای سازمان و مفاد اساسنامه و مقررات قانونی بوده و دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

1- اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره و اقدام در اداره امور سازمان در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر کلیه امور سازمان و حفاظت از اموال و دارایی آن

۲- پیشنهاد ساختار سازمانی سازمان در چارچوب ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها به هیئت مدیره

3- تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه سالانه جهت ارائه به هیئت مدیره

۴- تحقق اهداف شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته سالاری در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها

۵- نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی، غیردولتی و خصوصی و مراجع انتظامی و قضائی، اقامه دعوا یا دفاع از حقوق سازمان

۶- امضا کلیه اسناد و اوراق مالی تعهد آور، قبول تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وحول مطالبات، پرداخت دیون، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان در برابر دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد به اتفاق مسئول امور مالی سازمان با عناوین مشابه (قائم مقام ذیحساب شهرداری) در چارچوب آیین نامه معاملاتی شهرداری و مصوبات هیات مدیره

تبصره: در اجرای تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01و اصلاحیه های بعدی آن، کلیه پرداخت های سازمان در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای رییس امور مالی سازمان با عناوین مشابه به عنوان قائم مقام ذی حساب شهرداری برسد. انتصاب مسئول امور مالی سازمان با عناوین مشابه به پیشنهاد رییس سازمان و تایید هیات مدیره و شورای سازمان به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.

فصل ششم- حسابرس رسمی

ماده ۱۲- در اجرای بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحیه های بعدی آن، شورای سازمان مکلف است یکی از موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نموده تا پس از تایید شورای اسلامی شهر به عنوان حسابرس رسمی انتخاب نماید. بر اساس این حرفه ای حسابرسان انتخاب مجدد موسسه حسابرسی مصوب شورای اسلامی شهر برای حداکثر سه سال مجاز است.

تبصره: قرارداد موسسه حسابرسی با شورای اسلامی شهر منعقد و حق الزحمه آن از محل اعتبارات آن شورا که هرسال در بودجه شهرداری پیش بینی خواهد شد، پرداخت می شود.

فصل هفتم- امور مالی سازمان

ماده ۱۳- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال به اتمام می رسد ولی اولین سال مالی سازمان استثنائا از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 14- هیأت مدیره موظف است صورت های مالی سازمان را تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه برای رسیدگی به حسابرس رسمی تسلیم نماید.

ماده ۱۵- صورت های مالی سازمان و تفریغ بودجه تا نیمه خردادماه هر سال به شورای سازمان ارسال و پس از تایید آن شورا تا پایان خردادماه هر سال برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی به شهرداری ارائه خواهد شد.

ماده۱6- بودجه سازمان باید حداکثر تا پایان نیمه اول آذرماه هر سال پس از بررسی و تصویب هیات مدیره به شورای سازمان ارائه شود و شورای سازمان تا اول دی ماه، یک نسخه از بودجه تصویبی را جهت تهیه بودجه تلفیقی و ارائه به شورای اسلامی شهر به شهرداری ارسال نماید.

ماده۱۷- کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز واریز خواهد شد. برداشت از حساب درآمدها صرفا جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز افتتاح می شود با صدور چک و امضای رئیس سازمان و مسئول امور مالی با عناوین مشابه (قائم مقام ذی حساب شهرداری) مقدور خواهد بود.

ماده ۱۸- معاملات جزیی بر اساس ماده ۲ آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/01/25 و اصلاحات بعدی و تبصره ذیل آن و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/02/31 و اصلاحات بعدی آن انجام خواهد شد.

ماده۱۹- در اجرای تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/01/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/02/31 و اصلاحات بعدی آن، اعضای کمیسیون معاملات متوسط، رییس سازمان، مسئول امور مالی با عناوین مشابه (قائم مقام ذی حساب شهرداری) و معاون یا مدیر واحد درخواست کننده سازمان حسب مورد خواهند بود.

ماده ۲۰- در اجرای ماده ۱۳ آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/01/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز . استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/02/31 و اصلاحات بعدی آن، در خصوص معاملات عمده، مزایده و حراج اعضای کمیسیون معاملات متشکل از رییس هیات مدیره سازمان به عنوان یکی از معاونان شهردار، مسئول امور مالی سازمان با عناوین مشابه به عنوان جانشین مسئول امور مالی شهرداری، رییس سازمان به عنوان مسئول واحد تقاضاکننده، مسئول امور حقوقی سازمان با عناوین مشابه به عنوان جانشین امور حقوقی شهرداری و یک نفر مامور فنی به انتخاب شهردار

تبصره: با توجه به اینکه مسئول امور مالی سازمان یا عناوین مشابه به عنوان جانشین مسئول امور مالی شهرداری و مسئول امور حقوقی سازمان یا عناوین مشابه به عنوان جانشین مسئول امور حقوقی شهرداری عضو کمیسیون موضوع این ماده می باشند، لازم است تا انتصاب افراد به پست های یادشده با پیشنهاد رییس سازمان و با تایید مسئولین ذیربط بعمل آید.

ماده۲۱- کلیه مکاتبات سازمان با امضای رئیس سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲- دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

فصل هشتم - سایر مقررات

ماده ۲۳- اعضای شورای سازمان و هیأت مدیره و رئیس سازمان حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت میگیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است

ماده 24- در صورتی که شهرداری ادامه فعالیت سازمان را جهت اجرای مستقیم ماموریت های محوله تا قبل از پایان مدت زمان فعالیت سازمان غیر ضرور تشخیص دهد، پیشنهاد لازم را پس از تایید شورای اسلامی شهر به وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارائه می نماید، پس از تایید انحلال سازمان، کلیه اموال، دارایی ها، بدهی ها و تعهدات سازمان به شهرداری واگذار می گردد.

ماده ۲۵- کارکنان سازمان از لحاظ امور اداری و استخدامی مشمول ضوابط و مقررات مورد عمل شهرداری ها می باشند.

ماده۲۱- بررسی و پیشنهاد هرگونه اصلاحات و تغییرات در مفاد اساسنامه با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر به تایید وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) می رسد.

ماده ۲۷- موارد اشاره نشده در این اساسنامه بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری ها انجام می شود.

ماده ۲۸- این اساسنامه مشتمل بر هشت فصل و ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره مورد تایید و موافقت قرار گرفت و کلیه صفحات آن ممهور و منقش به مهر برجسته سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است.

 


 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
معاونت ها:
حوزه ریاست: 37363086_105_115
روابط عمومی: 37364866_102_118
مالی و اداری: 37360055_133
فرهنگی: 37365898_116_123_103
اجتماعی: 
37365898_139
گردشگری: 37365898_113
تربیت بدنی: 37364039_144_140_150
عمران: 37369026_105_106_107
برنامه ریزی  و منابع انسانی: 37364766_117

 
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
برنامه های فرهنگی هنری
برنامه های ورزشی
جشنهای مردمی
برنامه های اجتماعی و شهروندی
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir