.     .     .     .

امور مالی

شرح وظایف:

1- نظارت و کنترل عملیات مربوط به بستن حساب ها در پایان دوره مالی و تهیه گزارش های آماری و تحلیلی مالی.

2- کنترل، بررسی و تایید صورت وضعیت ها، پرداخت ها، اسناد مالی و قراردادها.

3- تهیه و تنظیم ترازنامه های آزمایشی و ترازنامه پایان سال جهت وصول اطمینان از صحت عملیات ثبت اطلاعات مالی.

4- مراقبت در حفظ و نگهداری کلیه اموال منقول و غیر منقول.

5- اجرای بودجه مصوب و ابلاغ اعتبارات واحدهای مختلف به منظور رعایت سقف بودجه مورد نظر.

6- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
معاونت ها:
حوزه ریاست: 37363086_105_115
روابط عمومی: 37364866_102_118
مالی و اداری: 37360055_133
فرهنگی: 37365898_116_123_103
اجتماعی: 
37365898_139
گردشگری: 37365898_113
تربیت بدنی: 37364039_144_140_150
عمران: 37369026_105_106_107
برنامه ریزی  و منابع انسانی: 37364766_117

 
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir