.     .     .     .

امور برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شرح وظایف:

1- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

2- تهیه برنامه های عملیاتی در راستای اهداف حوزه و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها مطابق با برنامه زمانبندی آنها.

3- نیازسنجی و برنامه ریزی جهت انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش های لازم در راستای وظایف و ماموریت حوزه.

4- همکاری در تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه، اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات موردنیاز و نظارت بر اجرای آن.

5- نظارت بر پیاده سازی ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب، تطبیق وضعیت نیروی انسانی با آن و نیازسنجی و بکارگیری نیروهای جدید از طریق اداره کل سرمایه انسانی.

6- اقدام در جهت تعالی، توانمند سازی، ایمنی و بهداشت کارکنان، همچنین انجام مراحل ترفیع، ارتقا و انتصاب کارکنان طبق مقررات و اختیارات تفویضی.

7- نظارت بر انضباط اداری کارکنان (ورود، خروج، مرخصی، ماموریت و ...) و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.

8- نظارت بر ارتباط اداری حوزه با اشخاص حقوقی یا حقیقی از لحاظ مکاتبات با رعایت مقررات مربوط به مکاتبات اداری و آیین نگارش.

9- بررسی و تجدید نظر در سیستم ها و روش های انجام کار به منظور جلوگیری از دوباره کاری در جهت بهبود و بالندگی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی.

10- نظارت بر امور رایانه ای (سخت افزار، نرم افزار، شبکه و ...) و تامین احتیاجات مربوطه با هماهنگی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات.

11- همکاری در جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی عملکرد سازمانی با هماهنگی حوزه های مرتبط.

12- تهیه و خریداری کلیه تجهیزات و ملزومات اداری درخواستی کارکنان و واحدها.

13- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
معاونت ها:
حوزه ریاست: 37363086_105_115
روابط عمومی: 37364866_102_118
مالی و اداری: 37360055_133
فرهنگی: 37365898_116_123_103
اجتماعی: 
37365898_139
گردشگری: 37365898_113
تربیت بدنی: 37364039_144_140_150
عمران: 37369026_105_106_107
برنامه ریزی  و منابع انسانی: 37364766_117

 
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir